BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi


KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NA PRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH
RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI
WYDAWNICTWA

STATUT
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TORUNIA

(Na mocy decyzji Prez. Woj. R. N. Nr Sa-I-5/3/58 z dnia 5 marca 1958 r. wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27. X. 1932 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 808), wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Wojew. Rady Narodowej pod Nr 584 stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Miłośników Torunia.

Bydgoszcz, dnia 6 marca 1958 r.
Zastępca Kierownika Wydziału Jan Wiśniewski

Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 lipca 1980 r., nr SA II 6010/6/80 wydanej na podstawie art. 28 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. nr 94, poz. 808) zatwierdza się zmiany statutu stowarzyszenia (Związku) pod nazwą Towarzystwo Miłośników Torunia. Toruń, dnia 21 lipca 1980 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Marek Poksiński
Kierownik Wydziału)


Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Torunia w skrócie ToMiTo i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem.

§ 2. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Toruń.

§ 3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.  1. Towarzystwo ma prawo tworzenia Kół Terenowych.

      2. Koła Terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w jed-nostce zrzeszającej przynajmniej 10 członków.

§ 5. Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci.

Rozdział II
CEL I FORMY DZIAŁANIA

§ 6. Celem Towarzystwa jest inicjowanie, po-dejmowanie i rozwijanie działalności spo-łecznej zmierzającej do rozwoju i popula-ryzacji miasta Torunia oraz budowanie i umacnianie więzi z nim jego mieszkańców.
W szczególności zaś Towarzystwo:

 1. inspiruje i popiera opracowania ilustrujące wszechstronny dorobek miasta, jego zabytki i walory turystyczne,
 2. troszczy się o rozwijanie działalności kulturalnej i estetyki miasta,
 3. współdziała z instytucjami społecznymi, politycznymi, naukowymi i administracyjnymi w zakresie osiągania celów statutowych,
 4. popularyzuje wśród społeczeństwa wiedzę w zakresie historycznego i współ-czesnego rozwoju miasta Torunia,
 5. popiera rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
§ 7.1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie imprez, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów,
 2. rozwijanie akcji wydawniczej o tematyce związanej z Toruniem,
 3. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z towarzystwami o podobnych celach i formach działania,
 4. podejmowanie innych, właściwych form działalności służących realizacji celów statutowych.
§ 7.2. W realizacji powyższych celów Towarzystwo dąży do ścisłej współpracy z władza-mi samorządowymi Torunia.

§ 8. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9. Członkowie dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających,
 4. członków-seniorów.
§ 10. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które:
 1. zgłosiły chęć przystąpienia do Towarzystwa wypełniając pisemną deklarację,
 2. uiściły wpisowe,
 3. zostały przyjęte przez Prezydium Zarządu Towarzystwa.
§ 11. Osoby małoletnie, które ubiegają się o przy-jęcie w poczet członków zwyczajnych To-warzystwa a w chwili złożenia deklaracji nie ukończyły 16 lat zobowiązane są załą-czyć zgodę przedstawicieli ustawowych.

§ 12. Od decyzji odmawiającej przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z wyjątkiem członków niepełnoletnich,
 2. przynależności do Koła Terenowego, oraz do wybranych Sekcji działających w Towarzystwie,
 3. udziału w zebraniach, odczytach i inne-go rodzaju imprezach Towarzystwa,
 4. działania w Sekcjach Towarzystwa zgod-nie z posiadaną wiedzą oraz zaintereso-waniami,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej.
§ 14. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
 1. przestrzegać postanowień Statutu Towarzystwa i stosować się do prawomocnych uchwał i postanowień władz Towarzystwa,
 2. brać czynny udział w pracach Towarzy-stwa,
 3. przyczyniać się do realizacji celów To-warzystwa przez ich upowszechnianie oraz pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o mieście Toruniu,
 4. opłacać składki i spełniać inne świad-czenia obowiązujące w Towarzystwie.
§ 15. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone w formie pisemnej, po wypełnieniu istniejących zobowiązań (np. uiszczeniu skła-dek),
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek nie przestrzegania Statutu i regulaminów lub nie płacenie składek przez dwa lata,
 3. orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.
§ 16. Przed powzięciem uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Towarzystwa, Zarząd zobowiązany jest powiadomić o swym zamiarze zainteresowanego, w celu złożenia przez niego ewentualnych wyjaśnień.

§ 17. Członkowie zwyczajni dobrowolnie występujący lub skreśleni, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Towarzystwa, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek przypadających na dzień ustania ich członkostwa.

§ 18. 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w prowadzeniu i wcielaniu w życie zadań Towarzystwa oraz wykazujące się dużymi zasługami dla rozwoju ekonomicznego, naukowego i kulturalnego Torunia.
          2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.
          3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
          4. Członek honorowy - obcokrajowiec nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
          5. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§ 19. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytorycz-ną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe działal-ności Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo brania przez ich przedstawicieli udziału z głosem doradczym w Walnych Zebraniach, a także w zebraniach Sekcji i Kół oraz uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 20. Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi,
 2. uchwały Zarządu o skreśleniu w związ-ku ze zmianą profilu działania lub utra-tą osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 20 a. 1. Członkiem seniorem może zostać osoba, która przez co najmniej trzy lata była członkiem zwyczajnym Towarzystwa i brała udział w jego pracach wypełnia-jąc obowiązki członka zwyczajnego, zaś w chwili obecnej ze względu na za-awansowany wiek lub stan zdrowia nie jest w stanie nadal czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa.
          2. Członkowi-seniorowi przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego, o któ-rych mowa w § 13 Statutu. Zwolniony jest natomiast od obowiązku czynnego udziału w pracach Towarzystwa, obowiązku opłacania składek oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Towarzy-stwa. W przypadku nie uczestniczenia przez członka-seniora w Walnym Zebra-niu członka takiego nie wlicza się do quorum niezbędnego dla stwierdzenia prawomocności Zebrania.
          3. Status członka-seniora nadaje Prezy-dium Zarządu Towarzystwa.
          4. Członkostwo członka-seniora wygasa w okolicznościach, o których mowa w § 15 Statutu z tym, iż nie stosuje się tu za-wartych tam postanowień związanych z obowiązkiem opłacania składek.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 21. Władzami Towarzystwa są:
 1. Walne Zebranie Towarzystwa,
 2. Zarząd Towarzystwa,
 3. Prezydium Zarządu,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński.
§ 22. 1. Jednostkami organizacyjnymi Towarzy-stwa są Koła Terenowe.
          2. Władzami Koła Terenowego Towarzystwa są:
 • ogólne zebranie członków Koła,
 • Zarząd Koła.
§ 23. Działalność Kół Towarzystwa opiera się o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 24. 1. Zarząd Towarzystwa powołuje Sekcje celem realizacji określonych zadań statutowych.
2. Działalność Sekcji opiera się o regulaminy Sekcji, zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 25. 1. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
2. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
          3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
          4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obec-ności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem postanowień § 29 ust. 1 Statutu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
          5. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa w sprawach zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmowane są w trybie określonym w § 48 i § 49 niniejszego Statutu.

Rozdział V
WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA

§ 26. 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Towarzystwa.
          2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, a co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 27. Udział w Walnym Zebraniu biorą:
 1. z prawem głosowania - członkowie zwyczajni z wyjątkiem przewidzianych w § 13 p. 1, oraz członkowie honorowi poza wymienionymi w § 18 p. 4, oraz członkowie-seniorzy obecni na Walnym Zebraniu,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 28. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. uchwalanie programów działalności statutowej i finansowej Towarzystwa,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór władz Towarzystwa,
 5. nadawanie godności członka honorowego i pozbawienia tej godności na wniosek Zarządu,
 6. przyznawanie honorowego wyróżnienia ToMiTo "Złote Astrolabium" na wnio-sek Zarządu,
 7. uchwalanie regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Towarzystwa,
 8. uchwalanie wysokości składek członkow-skich, wpisowego oraz ich podziału,
 9. uchwalanie zmian Statutu,
 10. podejmowanie uchwał w innych spra-wach zgłoszonych przez Zarząd lub członków,
 11. decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania się Towarzystwa.
§ 29. 1. Walne Zebranie Towarzystwa jest wład-ne do podejmowania ważnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (ustalonym przez Zarząd) bez względu na liczbę obecnych.
          2. Ważność uchwał Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu oraz rozwią-zania Towarzystwa regulują przepisy § 48-49.

§ 30. Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Odnośnie zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa zawiadomienie powinno nastąpić 30 dni przed zebraniem.

§ 31. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Ko-misji Rewizyjnej lub na wniosek ? liczby członków Towarzystwa.
          2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwo-ływane przez Zarząd w terminie 6 tygo-dni od daty zgłoszenia wniosku i obradu-je nad sprawami, które były powodem jego zwołania.
          3. Szczegółowy tryb zwoływania i toku obrad Walnych Zebrań Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez Wal-ne Zebranie Towarzystwa.

Rozdział VI
ZARZĄD I PREZYDIUM ZARZĄDU

§ 32. W skład Zarządu wchodzą:
 1. Prezydium Zarządu,
 2. Członkowie Zarządu w liczbie 6 osób,
 3. Przewodniczący Sekcji.
§ 33. 1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu, które jest jego organem wykonawczym w składzie: - prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
          2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd.
          3. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 34. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
 3. zatwierdzanie okresowych planów działalności statutowej, preliminarzy budżetowych i bilansów,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Kół i Sekcji oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. uchwalanie regulaminów zastrzeżonych do właściwości Zarządu,
 6. przedstawianie Walnemu Zebraniu Towarzystwa wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego oraz przyznanie honorowego wyróżnienia "Złote Astrolabium",
 7. nadawanie członkom Towarzystwa za zasługi w pracy społecznej Towarzystwa odznak honorowych oraz występowanie o nadanie odznaczeń państwowych lub honorowych innych organizacji,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku trwałego Towarzystwa,
 10. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie z listy członków Towarzystwa.
§ 34 a. Posiedzenia Zarządu oraz jego Prezydium zwołuje Prezes Towarzystwa, który kieruje jego obradami. Prezes reprezentuje Zarząd Towarzystwa na zewnątrz.

§ 35. W przypadku ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji Zarząd może dokooptować na członka inną osobę. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać ? liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 36. 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy udziale prezesa Towarzystwa lub jednego z jego zastępców zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
          2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
          3. Dla uzyskania opinii o ważnych zamierzeniach Towarzystwa mogą być zwoływane zebrania Zarządu z udziałem osób zaproszonych spośród członków Towarzystwa lub spoza nich.
          4. Zarząd zwołuje przynajmniej raz na rok poszerzone zebranie Zarządu z udziałem Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządów Kół Terenowych.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczą-cego i sekretarza.

§ 38. Do kompetencji Komisji należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz w ro-ku kontroli całokształtu działalności To-warzystwa, ze szczególnym uwzględnie-niem działalności finansowo-gospodar-czej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. składanie na Walnym Zebraniu sprawoz-dań ze swojej działalności i opinii o dzia-łalności Towarzystwa,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 39. 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.

§ 40. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Wal-ne Zebranie.

Rozdział VIII
SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 41. Sąd Koleżeński składający się z 3 do 5 członków wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 42. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach między członkami związanych z ich przynależnością do Towarzystwa.

§ 43. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeń-skiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział IX
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 44. Majątek Towarzystwa stanowią nierucho-mości, ruchomości i fundusze.

§ 45. Na fundusze Towarzystwa składają się:
 1. 1. składki członkowskie,
 2. dotacje,
 3. wpisowe,
 4. dochody z działalności statutowej,
 5. darowizny.
§ 46. Postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgodnie z art. 27 prawa o stowarzyszeniach zgody władzy rejestracyjnej.

§ 47. Do ważności pism dotyczących praw i obo-wiązków majątkowych wymagane są pod-pisy prezesa Zarządu lub jego zastępcy i skarbnika.

Rozdział X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 48. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością ? głosów przy quorum, o którym mowa w § 29 ust.1 Statutu.

§ 49. W razie powzięcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa - Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez nie wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 50. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, podanym do wiadomości członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 51. Uchwała Walnego Zebrania o zmianie Statutu, a także o przeznaczeniu majątku Towarzystwa w przypadku jego likwidacji podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.