1.  

 


WYDAWNICTWA
OPIS PROFILU NAUKOWEGO WYDAWNICTWA
PROCEDURA RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE
PROCEDURA WYDAWNICZA
ZASADY POLITYKI PUBLIKACYJNEJ WYDAWNICTWA
 

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ WYDAWNICTWA


Wydawnictwo dokłada wszelkich starań w celu utrzymanie najwyższych standardów etycznych i dobrych obyczajów w nauce, które obowiązują w praktyce wydawniczej. Stara się także zapobiegać wszelkim nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęta przez wydawnictwo polityka wydawnicza ma zapewnić przejrzysty proces wydawniczy.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Decyzja dotycząca przyjęcia do druku pracy zależy tylko i wyłącznie od oceny jej wartości naukowej, oryginalności, ale także związku z obszarami tematycznymi.
 2. Prace są wydawane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich.
 3. Autor musi dostarczyć pracę oryginalną, nie może stanowić w żadnej części plagiatu, ani też zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych treści.
 4. Wszelkie fragmenty, stwierdzenia innych autorów zawarte w tekście muszą być odnotowane za pomocą cytatu i przypisu.
 5. Praca powinna zawierać wszelkie informacje na temat źródła finansowania badań.
 6. Praca powinna zawierać wyczerpujące informacje na temat wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie (jeśli autorów jest kilku).
 7. Praca powinna zawierać bibliografię wszelkich wykorzystanych materiałów.
 8. Nie można złożyć do wydawnictwa pracy, która była już opublikowana w innym wydawnictwie.
 9. Jeżeli podobny materiał był publikowany w innym wydawnictwie lub prezentowany podczas konferencji, należy to zaznaczyć podczas składania tekstu.
 10. Autorzy zachowują prawo do prezentowania swoich prac publikowanych w Towarzystwie Miłośników Torunia na wszelkich konferencjach i sympozjach,
 11. Autor musi wystrzegać się nieuczciwości naukowej w zakresie ghostwriting oraz guest authorship (honorary authorship).
 12. Praca powinna zawierać podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich.
 13. Jeżeli autor odkryje w swojej pracy na etapie przygotowywania do druku błędy, zobowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo. Następnie musi poprawić lub wycofać tekst.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWANICTWO

 1. Osoby z Sekcji Wydawniczej Zarządu To Mi To wstępnie kwalifikują przesłany do publikacji materiał i podejmują decyzję o przesłaniu jej do recenzji, bądź odrzuceniu.
 2. Materiał musi być oceniany tylko i wyłącznie pod względem wartości naukowej, oryginalności. Nie wolno kierować się przy ocenie stosunkiem do rasy, narodowości, wyznania, płci czy światopoglądu.
 3. Wszystkie teksty przesyłane do Towarzystwa Miłośników Torunia podlegają recenzji.
 4. Wydawnictwo dba o anonimowość recenzentów i autorów.
 5. Wydawnictwo zobowiązane jest przestrzegać ustalonych procedur w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.
 6. Wydawnictwo przekazuje informacje o złożonej pracy tylko autorowi, recenzentom lub redakcji.
 7. Wydawnictwo po decyzji o przyjęciu pracy do druku podpisuje w autorem stosowną umowę.
 8. Wydawnictwo nie może wykorzystać pracy bez zgody autora, w przypadku decyzji o niepublikowaniu go.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

 1. Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny, jeśli istnieje prawdopodobieństwo konfliktu interesów.
 2. Recenzenci muszą zachować obiektywizm przy ocenianiu tekstu.
 3. Recenzenci powinni uargumentować swoje uwagi i swoją ocenę pracy.
 4. Recenzenci powinni w miarę możliwości wskazać fragmenty pracy, które nie znalazły się w przypisach i bibliografii i poinformować o tym wydawnictwo.
 5. Recenzenci powinni w miarę możliwości wskazać fragmenty pracy, które są identyczne lub podobne do wcześniej publikowanych przez tego samego autora i nie zostało to zaznaczone w tekście głównych lub przypisie.
 6. Recenzenci nie mogą wykorzystać recenzowanych prac do własnych celów bez zgody autora.
 7. Recenzje wykonywane są poufnie.


ZASADY ETYCZNE W PROCESIE WYDAWNICZYM

 1. Wydawnictwo powinno zadbać o to, aby cały proces odbył się zgodnie z przyjętymi procedurami.
 2. Wydawnictwo odpowiada za zabezpieczenie wszelkich materiałów przekazanych do publikacji na wszystkich etapach, jak również za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Wydawnictwo ma prawo do zamieszczania artykułów w formie pełnego tekstu w wersji elektronicznej (o czym mowa jest także w umowie zawieranej z autorem)
 4. Wydawnictwo na każdym etapie publikacji powinno zgłaszać odpowiednim instytucjom lub organizacjom wszelkie próby naruszenia zasad rzetelności naukowej, etyki naukowej i dobrych praktyk.